Yksilöllinen oppiminen Otavan Opiston monikulttuurisuuslinjalla

Otavan Opistolla Mikkelissä toimii monikulttuurinen peruskoululinja (mk-linja), jossa vuosittain reilu kaksikymmentä maahanmuuttajataustaista opiskelijaa hankkii peruskoulun päättötodistuksen. Koulutus kestää vuoden. Linjalla on edustettuna kulttuureita ympäri maailman ja opiskelijoiden tiedolliset sekä taidolliset valmiudet vuoteen ovat hyvin erilaiset. Opiskelijavalintaan ja toimivan ryhmän muodostamiseen panostetaan merkittävästi: opiskelijat mm. haastatellaan henkilökohtaisesti ennen valintaa. Tämän lisäksi jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelijan omalle tasolle räätälöidyn opetuksen tarjoaminen on kuitenkin melkoinen haaste ja tähän yhdeksi ratkaisuksi päätettiin kokeilla yksilöllisen oppimisen mallia.

Keväällä 2015 monikulttuurisuuslinjalla kokeiltiin ensimmäistä kertaa tietokoneavusteista yksilöllisen oppimisen mallia matemaattisissa aineissa. Mallia käytetään ja kehitetään suomalaisissa peruskouluissa ja lukioissa sekä kolmannella asteella, mutta monikulttuurisuuslinjalle emme löytäneet vertailuryhmää. Tässä kirjoituksessa käyn läpi kokemuksia kurssista opettajan näkökulmasta sekä esittelen opiskelijoilta anonyymisti kerättyä palautetta. Opettajakokemukset sekä opiskelijapalaute ovat peräisin peruskoulun kemian toiselta kurssilta, joka toteutettiin alusta saakka yksilöllisen oppimisen mallilla.

Yksilöllisen oppimisen perusajatus esitellään yllä olevassa videossa. Monikulttuurisuuslinjan kanssa kurssi eteni seuraavasti. Opiskelijat tulivat luokkaan ja kirjautuivat verkko-oppimisympäristöön omaa tahtia. Tämän jälkeen kurssin suorittamisessa sai edetä yksin tai pienessä ryhmässä ja ongelmien ilmaantuessa opettaja kutsuttiin paikalle viittaamalla. Koska kurssilla hyödynnettiin paljon opetusvideoita, oli opiskelijoilla kuulokkeet käytössä. Suurten tasoerojen vuoksi nopeimmat opiskelijat suorittivat kurssin alle kuukaudessa, mutta suurimmalle osalle lukujärjestyksen aikataulu tuntui sopivalta. Osa nopeista opiskelijoista siirtyi kurssin loppupuolella apuopettajiksi tai käytti aikansa muiden kurssien parissa.

Oppimisympäristönä kurssilla käytettiin Otavan Opiston omaa Muikku2 verkko-oppimisympäristöä. Oppimateriaalina oli aikuisten perusopetukseen tehty sisältö, joka koostui noin 40 opetusvideosta, tekstistä, kuvista sekä tehtävistä. Tehtävät oli jaettu harjoituksiin sekä arvioitaviin tehtäviin, joiden perusteella opiskelijoiden kurssiarvosana pääosin määräytyi.

Oppimateriaali oli alunperin tehty suomenkielisille opiskelijoille ja jo ennen kurssin alkua tiedostettiin, että abstraktit kemian käsitteet tulevat tarjoamaan vaativan haasteen jopa etevimmille opiskelijoille. Ennustus piti paikkansa ja useat opiskelijat mainitsivat vaikeasta oppimateriaalista myös kirjallisessa kurssipalautteessa. Oppimateriaali on julkaistu avoimella lisenssillä Otavan Opiston Internetixissä ja siihen voi tutustua täällä.

Yksilöllisen oppimisen malli sai oppilailta lämpimän vastaanoton.

Yksilöllisen oppimisen malli sai oppilailta lämpimän vastaanoton.

Mitä kurssista jäi sitten käteen? Kurssin päätteeksi opiskelijoilta kerättiin palautetta avoimilla ja monivalintakysymyksillä. Yllä oleva kuvaaja on tehty ensimmäisestä kysymyksestä saatujen vastausten perusteella ja se puhuu puolestaan: opetusmenetelmä sai oppilailta lämpimän vastaanoton.

Opettajana minulla on kurssista sama tunne kuin pääosalla opiskelijoista: homma tuntui niin sanotusti toimivan! Töitä sai luokassa tehdä vähintään yhtä intensiivisesti kuin aikaisemmin, mutta työ tuntui kaiken aikaa mielekkäältä. Kolmella oppitunnilla vedin luokan edessä noin 15 minuutin yhteenvedon siihen mennessä opituista asioista, mutta muuten opetus ja keskustelut käytiin oppilaiden kanssa henkilökohtaisesti tai pienissä ryhmissä.

Kurssin alussa osalla opiskelijoista kesti 1-2 viikkoa oppia uusi toimintatapa. Tämä ei tullut yllätyksenä, sillä yksilöllisen oppimisen mallissa opiskelijan vastuu omasta oppimisesta lisääntyy merkittävästi perinteiseen opettajavetoiseen opetukseen verrattuna. Luokan aktiivinen ja ahkera ilmapiiri tuntui kuitenkin pikkuhiljaa tarttuvan myös passiivisimpiin opiskelijoihin. Kirjallisessa palautteessa kurssin huonoina puolina osa opiskelijoista antaa kuitenkin myös hyvin kriittistä palautetta:

  • Opettaja ei opettanut melkein yhtä mitään.
  • Mun mielestäni se on hyvä, että opettaja kirjoittaa taululle.

 

Pääosin palaute oli erittäin positiivista:

  • Oli mukava opettaja autaa paljon
  • Kun opettaja tuli neuvomaan meitä koko ajan.
Oppilaspalautteen perusteella kurssilla opittiin kemiaa.

Oppilaspalautteen perusteella kurssilla opittiin kemiaa.

Lopuksi esitän vielä muutamia parannusideoita jatkoa ajatellen. Ensiksikin nykyisen verkko-oppimateriaalin pohjalta täytyy räätälöidä maahanmuuttajille selkokielisempää sisältöä. Tämän lisäksi opettajien ja sisällöntuottajien kesken on pyöritelty ajatusta koota kurssien avainkäsitteistä eri kieliversioita suomenkielisen materiaalin tueksi. Myös opetusvideoiden tekstityksiä niin suomeksi kuin muillekin kielille kannattaa harkita. Tässä voisi olla hommaa, vaikkapa nohevimmille opiskelijoille?

Toisena huomiona on se – ja tämä ei koske pelkästään maahanmuuttajia – että opiskelijoita tulee perehdyttää nykyistä paremmin opetusvideoiden käyttöön. Opiskelijat ovat tottuneet katsomaan youtubesta viihdettä, eikä haastavien ja keskittymistä vaativien opetusvideoiden katsominen ole heille yhtä tuttua. Olen havainnut niin lukiossa kuin maahanmuuttajienkin kanssa toimiessa, että osa opiskelijoista alkaa tehdä videoista omatoimisesti muistiinpanoja. Tämä selvästikin toimii osalle opiskelijoista ja tähän haluan jatkossa kannustaa kaikkia opiskelijoita. Tämän lisäksi videoihin olisi hyvä saada interaktiivisia välikysymyksiä, jotka pitäisivät seuraamisen aktiivisena.

Kolmantena kehitysideana ovat itsearviointitestit, joiden avulla opiskelija voi arvioida omaa osaamistaan sekä seurata kurssille asettamiensa tavoitteiden (esimerkiksi arvosana) toteutumista.

Tässä olivat ensimmäiset kokemukseni yksilöllisen oppimisen mallista pähkinänkuoressa. Ensi lukuvuoteen lähdetään taas hieman viisaampana! Opiskelijoilta kerättyyn kurssipalautteeseen kokonaisuutena voi tutustua täällä.

Muita kirjoituksia yksilöllisen oppimisen mallista:

Maot.fi

(Blogi keskittyy ennen kaikkea matematiikkaan.)

#HackEd

(Opetushallituksen tukema hanke)

Fb-ryhmä

(Avoin keskustelualue, jossa opettajat eri oppiaineista ja -asteilta jakavat kokemuksia yksilöllisen oppimisen hyödyntämisestä työssään.)

Samuli Turunen